قطر آلومینا ذوب شده قهوه ای F012

قطر آلومینا ذوب شده قهوه ای F012؟

آلومینا ذوب شده قهوه ای در یک کوره قوس الکتریکی از مخلوط بوکسیت، کک به عنوان مواد اولیه اولیه در دمای بالا ذوب می شود.

{٪ متن جایگزین٪}
آلومینا ذوب شده قهوه ای F012

قطر اصلی 2.0-1.7 میلی متر است و PSD (توزیع اندازه جزئی) به شرح زیر است:

+2.8 میلی متر 0 +2.0 میلی متر ≤20% +1.7 میلی متر ≥45% +1.7 میلی متر + 1.4 میلی متر ≥70% -1.18 میلی متر ≤3٪

Send your message to us:

به بالای صفحه بردن